• Course 5

Laghu Sidhhant Kaumudi

1. Sangya Prakaran
2. Sandhi Prakaran
3. Samas Prakaran
4. Karak Prakaran

  • Course 8

Shad Darshan
(Indian Philosophy)

1. Sankhya Darshan
2. Nyay Darshan
3. Yog Darshan

  • Course 9

Upanishad

1. Ishavasya Upanishad
2. Kaṭhopaniṣad
3. Kenopaniṣad

  • Course 10

Sanskrit Literature

1.Meghdutam
2. Kumar Sambhavam
3. Raghuvansam
4. Abhigyan Shakuntalm
5. Panchatantra etc